wymagania dla podłoża betonowego

Wymagania dla podłoża betonowego pod posadzki żywiczne

•    Podłoże betonowe należy wykonać zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-62/B-10144 lub zgodnie z innymi, szczegółowo określonymi w dokumentacji, wymaganiami.
•    Grubość podłoża betonowego i rodzaj zbrojenia muszą wynikać z wielkości przewidywanych obciążeń użytkowych.
•    Podłoża betonowe posadowione na gruncie muszą posiadać poziomą izolację przeciwwilgociową.
•    Klasa betonu: min. B 25
•    Okres dojrzewania betonu: min. 28 dni
•    Wilgotność wagowa betonu: max. 4,5 % lub wilgotność względna: 93 %
•    Równość powierzchni w dowolnym miejscu na odcinku łaty 2 m: max. ± 2mm/1m
•    Odchylenie od projektowanej rzędnej na całej długości i szerokości pomieszczenia: max. 5 mm
•    Wymagane spadki posadzki powinny być ukształtowane w podłożu betonowym.
•    Podłoże betonowe powinno być jednorodne, bez rys, spękań ubytków.